Råd ved leirskolekutt

Kva kan du som foreldrekontakt/KFU-leiar/lokalpolitikar gjere?

Foreldregrupper og kommunalt FAU har stor påverknad i avgjerder som blir tekne i den kommunale prosessen. Dei fleste kommunepolitikarar vil lytte til det KFU uttalar seg om, spesielt ved stort engasjement. Lokalpolitikarar med engasjement kan påverke prosesser direkte.

 1. Følgje med på budsjettbehandlingar i din kommunane – kvart år
 2. Kontakte  NLF/leiar om oppståtte situasjoner i din kommune så tidleg som råd.
  NLF kan bistå med råd og opplysningar i vidare arbeide. Her finn du ein oversikt over kontaktpersonar i NLF;http://www.leirskole.no/styret/
 3. Skrive brev til ordførar/dei politiske partia i aktuell kommune.
 4. Be om å få kome med ei høyringsuttale til budsjettforlaget, kontakte politisk sekretariat i kommunane om dette
 5. Møte opp på opne høyringar/folkemøte i handsaminga av budsjettet.
 6. Bruke lokalpresse og andre media aktivt.
  – Medieoppslag – med foreldre og elevar i sentrum, gjerne kombinert med støtte for læring frå lærarar på skulen/kommunen/leirskulen.
  – Bruk av sosiale medium – lage Facebook-aksjon i kommunen
  – Få lokal/regionsaviser opp på leirskulen, kopla mot ein skule frå din kommune.
 7. Melde inn leirskolekutt og problem rundt det til FUG: post@fug.no
  Se også: http://www.fug.no/tilskudd-til-leirskole.5195776.html

Link: Mal brev til KFU-politikere-utdanningsforbund-foredregrupper – NLF 2014

Link: Brev til økonomisk ledelse og rådmann i kommunene.em